FAQ

Tror ni på/dyrkar ni Satan?

Nej. Vi är ateister vilket innebär att vi inte tror på övernaturliga ting. Kort sagt: ingen gud, inga demoner, inga änglar, inga andar (heliga eller oheliga) och ingen djävul. Att dyrka är visa ett kärleksfullt uttryck till något man vördar. I vårt fall vördar vi oss själva som individer, förmögna till medkänsla och empati. Våra hjärtan och sinnen genomsyras av värme, rationellt tänkande och en nyfikenhet som kan resonera sig till-, lösa- och navigera djupa existentiella frågeställningar. Det är kärnan i satanismen.

Vår tro

Den satanism Satanistiska samfundet bekänner sig till är ateistisk och kretsar istället för gudsdyrkan kring bland annat empati, vetenskap och själviakttagelse. Vi använder oss av en litterär och metaforisk Satan som för oss representerar ett ifrågasättande av status quo, normer och hyckleri. Med Satan som ljusbäraren, upplysaren, vill vi söka sanning och rättvisa såväl inom oss själva som i världen. Satan representerar för oss den eviga rebellen, då han i myten var den förste att stå upp emot och ifrågasätta en auktoritär gud som krävde blind lydnad. Även om vi inte tror på Satans existens är han av denna anledning ett användbart redskap för att skina ett ljus på världens oförrätter och höja rösten mot missförhållanden där man ser dem, även när de kommer från auktoritärt håll. Om människor och regeringar och ledare kan göra ohyggliga saker i Guds namn så kan vi absolut göra vackra och inspirerande saker i Satans namn.

Satanistiska samfundet är en del av den oberoende satanistiska organisationen Global Order of Satan och vi eftersträvar de sex grundpelare som denna organisation formulerat. De fungerar som vägledande principer i livet och mötet med andra människor och exemplifierar vad vi tror på och hur vi förhåller oss till världen. Bland annat framhåller grundpelarna att självförverkligande och självinsikt tillåter oss att hjälpa oss själva och därför andra, att rättvisa alltid har företräde framför lagar, institutioner och religiösa texter och att alla människor gör misstag och bör tillåtas att korrigera dem.

Varför kallar ni er satanister om ni inte är djävulsdyrkare?

Buddhister dyrkar inte Buddha men följer dess läror. Namnet Lucifer betyder ljusbringare och ingenting är mer upplysande än kunskap. I sägner är Satan den förste att ifrågasätta en auktoritär gud som krävde blind lydnad och för detta blev han utkastad ur himlen. Vi tror naturligtvis inte att det faktiskt hände. Men historiskt sett vet vi att de som kritiserar orättvisor som begås av regeringar, religiösa diktaturer och företag som konsekvent prioriterar vinster över människor, i många fall riskerar att bli fängslade, dödade eller stämplade som anstiftare. Vi använder Satan som en allegorisk symbol för människans behov och plikt att använda sin röst för att ifrågasätta och kämpa mot korrupta auktoriteter. Bruket av namnet Satan uppmuntrar också människan att reflektera över vad de faktiskt tror på. En stor del av världens kulturella historia är präglad av religiösa dogmer och institutionellt inflytande, och det kan vara svårt att urskilja det man faktiskt tror på kontra vad man har pådyvlats att tro.

Att ansluta sig till något som vanligtvis ses som förbjudet och ondskefullt, fast bevisligen visar sig vara etiskt och moraliskt till gagn för hela mänskligheten, kräver en nivå av rationellt och kritiskt tänkande som vi uppmuntrar i vårt medlemskap. Om människor och regeringar och ledare kan göra hemska saker i Guds namn så kan vi absolut göra vackra och inspirerande saker i Satans namn.

Så då är ni alltså aktivister och inte satanister?

Vi är satanister, tro inget annat! Det är den litterära satansgestaltens läror vi följer: vikten av oliktänkande, rationellt och kritiskt förhållningssätt, självförverkligande, och den fortsatta kampen för rättvisa. Eftersom vi uppmuntrar till att agera utifrån våra övertygelser kan denna filosofi manifesteras i olika form av aktivism. Och precis som alla andra som kallar sig religiösa så det är vårt engagemang i dessa djupt rotade övertygelser som vår organisations identitet bygger på. Så, ja, vi är satanister – aktivism är bara vårt sätt att utföra djävulens verk.

Försvårar inte bruket av namnet Satan det ni vill uppnå? Vore det inte smidigare om ni kallade er något annat?

Människan kan vara vidskeplig och utåtagerande som individ eller i grupp. Ofta är det symptom på okunnighet eller en känsla av berättigande. Vi vill förändra det tankesättet. Det är självklart en uppförsbacke, men varje rörelse mot social jämvikt kräver dem i framkant. Om världen skulle vidta åtgärder att vända kollektiva, defensiva inställningar mot åsiktsskillnader, och istället styra samhället mot en upplyst inställning till sanning, förståelse och självmedvetenhet, så kan vi inse att vi är mycket mindre sårbara och kapabla till stor anpassningsförmåga.

Så ni har alltså inte riter eller offrar spädbarn?

Vad de flesta tror att de vet om Satanism kommer från Roman Polanski-filmer som Rosemary’s Baby och The Ninth Gate, The Omen-trilogin och Hammer Horror-filmer som The Devil Rides Out. Det är föga förvånande – det är fantastiska filmer – men det är fiktion. Vi utför ritualer, men så gör även alla andra i sina dagliga liv. Att korsa gatan är en ritual där man först tittar åt båda hållen. Att läsa din e-post kan vara en ritual om du har en fast rutin för det – kollar du mailen det första du gör när du vaknar? Eller väntar du till den första koppen kaffe? Spelar du musik och dansar runt i köket när du lagar mat? Det är också en ritual. Vi ritualiserar livet för att det ger tröst och samhörighet, och det kan vara symbolhandlingar för viktiga händelser, såsom äktenskapsritualen. Global Order of Satan utför också ritualer, men det är inte svart magi, det är bara en hyllning till livet.

Är ni besläktade med Church Of Satan eller The Satanic Temple?

Vi har ingen aktuell anslutning till någon av organisationerna. Vi delar liknande övertygelser, men vi har också väldigt olika politiska principer. Vi kräver inte kollekt från våra medlemmar eller avdelningar och vi försöker så långt det är möjligt efterleva våra ideal om autonomi och betydelsen av stå upp mot förtryck. Eftersom vi har mer av en global räckvidd – som för närvarande innefattar länder i Europa, Australasien och Mellanöstern – är våra angelägenheter globala och inte begränsade till ett enskilt land.

Vad gör Global Order of Satan i Sverige?

Massor. Håll koll på våra konton i sociala medier.

Hatar ni religion?

Religiöst utövande kan vara en källa till enorm känslomässig tillfredsställelse. Vi är själva en religion, så nej, vi hatar inte religion. Däremot hatar vi övergrepp och mobbning. När katolska välgörenhetsorganisationer å ena sidan tar del av statliga medel öronmärkta för arbete med HIV-prevention, och å andra sidan samtidigt fördömer bruket av kondomer, så är det en typ av moralisk övergrepp med epidemiska konsekvenser. När familjer i en av de mest livliga huvudstäderna i västvärlden brinner till döds i undermåliga bostäder på grund av girighet stödd av förutfattade meningar kring social klass och status så är det såväl ekonomisk mobbning som en form av folkmord. Och om du är en översittare, särskilt en som använder religionen som ett moraliskt frikort i stället för medkänsla och förnuft, då kommer vi förmodligen att se varandra snart.

Syn på medmänniskor

Vi strävar efter att alltid agera med empati och medkänsla, både gentemot oss själva och andra varelser. För att uppnå detta är det av oerhörd vikt att respektera kroppen som okränkbar, viljan som självständig och rättigheten att själv bestämma över sitt liv som självklar. För att själv kunna åtnjuta dessa rättigheter krävs motsvarande respekt för andra. Två av våra politiska hjärtefrågor baserat på denna människosyn är HBTQ-personers rättigheter och rätten till abort.

Syn på vetenskap

Vetenskapen är helt central för satanismen. Vi menar att man bör skapa sina föreställningar om universum utifrån vetenskap, bevis, förnuft och kritiskt tänkande. För detta krävs att man utmanar sina egna förutfattade meningar och åsikter för att skapa en välbalanserad utgångspunkt för fattandet av välinformerade beslut.

I myten var Satan den som planterade kunskapens träd och en populär tolkning av den kristna skapelseberättelsen är att det även är Satan som tar skepnaden av en orm för att få Eva att äta av den förbjudna frukten. Även om vi såklart inte tror på kristen myt, ser vi Satan som en symbol för kunskap.

Påverkan i vardagen

Det finns mycket förutfattade meningar och okunskap kring satanism. Det finns också flera olika grenar av satanism. Vi kan bara tala för vår egen uppfattning och därför inte redogöra för någon ”sann bild av satanismen”.

I Sverige är det, till skillnad från en del andra länder, ganska oproblematiskt för individen att leva som satanist. Eftersom Satanistiska samfundet värnar individens rätt att själv bestämma över sitt liv finns inga krav gällande klädval eller dylikt. De fördomar som uttrycks mot satanister kommer ofta ur okunskap och ofta ur den kristna föreställningen att Satan står för ondska, att satanister dyrkar djävulen och så vidare. När man tillåts förklara vad ens satanism i själva verket innebär uppstår ofta en större förståelse. Fördomarna kan i en del fall skapa problem och konflikter för den som lever som satanist, och det är såklart helt upp till individen hur öppen man vill vara. Generellt vill vi dock sprida kunskap, även om vad vi står för. Därför uppmuntrar vi till att ta debatten.

Även samfundet märker ett motstånd och en misstro mot de åsikter vi uttrycker utifrån det vi tror på, särskilt på sociala medier. En del har svårt att acceptera oss som ett religiöst samfund och vill gärna ogiltigförklara våra åsikter och synvinklar. Vi vill bli behandlade och respekterade som vilken religion som helst. Med detta inte sagt att religion inte får ifrågasättas – vi uppmuntrar till kritiskt tänkande och ifrågasättande av orättvisor.

Måste man vara goth/gilla metal för att gå med?

Absolut inte – vi tror på individualitet och fria uttryck och uppskattar värdet av mångfald.