Satanistiska samfundet

Grundpelare

Satanism är en vägledning i hur vi kan leva våra liv och samspela med andra människor. Våra sex grundpelare visar oss vägen och stärker oss i vår strävan att leva ett satanistiskt liv. Ingen enskild grundpelare är viktigare än en annan; deras samlade innebörd vägleder våra handlingar.

Genom strävan efter självförverkligande och självkännedom kan vi uppnå den bästa versionen av oss själva, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna stötta andra.

- Första grundpelaren

Respektera varje individs okränkbara kropp, fria vilja, och rätt att råda över sitt eget liv och välbefinnande. Att åtnjuta dessa rättigheter bygger på respekt för att de gäller för alla.

- Andra grundpelaren

Vetenskap, evidens, förnuft och kritiskt tänkande ska vägleda oss i vår uppfattning om universum. Endast genom att utmana våra fördomar och omvärdera våra åsikter kan vi uppnå sant kritiskt tänkande vilket hjälper oss att fatta väl genomtänkta beslut.

- Tredje grundpelaren

Agera med medkänsla, omtanke och vishet gentemot dig själv och andra.

- Fjärde grundpelaren

Rättvisa väger tyngre än lagar, institutioner och religiösa urkunder. Strävan efter rättvisa skall dock inte strida mot våra grundpelare.

- Femte grundpelaren

Att fela är mänskligt. Ge människor en chans att rätta till sina misstag, eftersom vi önskar få samma möjlighet att rätta till våra egna.

- Sjätte grundpelaren