Satanistiska samfundet

Stadgar

§1 Trossamfundet Satanistiska samfundet

Trossamfundets namn är Satanistiska samfundet.

§2 Trossamfundets ändamål

 

Trossamfundets ändamål är:

 

 • att skapa gemenskap för religiös verksamhet i enlighet med Global Order of Satans sex grundpelare
 • att värna en demokratisk, sekulär samhällssyn
 • att främja respekt för varje människas värde oberoende av kön, sexuell identitet, etnicitet, social ställning, ålder eller funktion
 • att vara ett levande trossamfund som ständigt utvecklas.

 

Trossamfundet anser att detta genomförs bäst genom att:

 

 • anordna regelbundna sammankomster för gemensamma ritualer och invokationer, till exempel ritualen för avdop, ritualen för initierande, och ritualen för åkallande av Lilith och Lucifer
 • anordna sammankomster där en särskilt utsedd person läser ur våra skrifter eller litterära kanon
 • engagera medlemmarna i medvetandehöjande aktiviteter i enlighet med upplysningsidealen
 • förespråka sekulär etik och moral
 • samarbeta med andra organisationer som delar våra värderingar
 • delta i samhällsdebatten.

§3 Oberoende

Trossamfundet är partipolitiskt oberoende. Trossamfundet tar tydligt ställning för demokrati, mångfald och öppenhet.

§4 Trossamfundets säte

Trossamfundet har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§5 Medlemskap

Medlemskap i trossamfundet Satanistiska samfundet är öppet för alla fysiska personer i myndig ålder. Medlem är den som förbinder sig att verka för samfundets ändamål, följa samfundets grundsatser, föreningens stadgar samt erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

 

Medlem i Global Order of Satan – Sweden ska även uppfylla de krav på medlemskap som ställs av Global Order of Satan. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap i Global Order of Satan – Sweden.

§6 Möten

Vid samtliga av trossamfundets möten ska talartiden fördelas rättvist. Ordförandeskapet vid möten ska alterneras rättvist.

§7 Medlemsavgift

Medlem i Satanistiska samfundet, Global Order of Satan – Sweden eller båda ska erlägga den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet för respektive medlemskap. Avgiften ska användas till att täcka föreningens administrativa kostnader.

§8 Styrelsen

Styrelsen ska ha en jämn könsfördelning och bestå av minst fyra och som flest sex ledamöter som utses på sådant sätt att halva antalet väljs vartannat år. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Eventuella övriga styrelsemedlemmar är ledamöter. Dessa roller fördelas internt av styrelsen. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

§9 Styrelsens uppgifter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Föreningen tecknas individuellt av styrelsens medlemmar.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper med mera
 • förbereda årsmöte

§10 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

§11 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Föreningens årsredovisning ska i de fall sådan finns överlämnas till föreningens revisorer senast två veckor innan ordinarie årsmötet.

§12 Revisorer

Trossamfundets förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisor ska avge sin revisionsberättelse vid årsmötet.

§13 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är samfundets högsta beslutande organ, hålls årligen under hösten på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet ska utlysas via e-post senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. Medlemmar i Global Order of Satan – Sweden äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 14 dagar innan årsmötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska tillhandahållas Global Order of Satan – Swedens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Deltagande/röstlängd. 
 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare.
 5. Medlemsavgift.
 6. Val av styrelse.
 7. Val av revisor.
 8. Val av valberedning.
 9. Föreningens verksamhet.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande.

§14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när revisor finner det nödvändigt eller när minst två tredjedelar av Global Order of Satan – Swedens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla framgå. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§15 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem i Global Order of Satan – Sweden en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt.

§16 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Beslut ska alltid prövas mot samfundets ändamål.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§17 Regler för ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på extra eller ordinarie årsmöte.

§18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur Satanistiska samfundet, Global Order of Satan – Sweden, eller båda ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat trossamfundet.

§19 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Satanistiska samfundet, Global Order of Satan – Sweden, eller båda av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat samfundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Satanistiska samfundets eller Global Order of Satan – Swedens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts och att medlem getts möjlighet att kommentera dessa. Kommentar ska ha inkommit till styrelsen senast 7 dagar efter att medlem blivit underrättad. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 

Från och med det att ett uteslutningsärende väckts av styrelsen till det att beslut fattats är medlemmen som ärendet gäller satt i time-out. Medlemmen har inte rätt att delta på det möte som beslutar om uteslutningsärendet.

§20 Upplösning av trossamfundet

För upplösning av trossamfundet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om trossamfundet upplöses ska dess tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte. Upplösande årsmöte ska också bestämma vilken mottagande organisation/organisationer är.

 

Skulle trossamfundet tre år i rad misslyckas med att utse en styrelse med jämn könsfördelning upplöses trossamfundet.